Trường THPT Hoàng Hoa Thám - TPHCM hy vọng tạo ra kênh giao tiếp giữa nhà trường và xã hội, cũng như nhà trường và cha mẹ học sinh qua trang web. Ngày 21 tháng 12 năm 2014
Copyright from 2008 © Pasself Management Softwares